การเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร

คำแนะนำในการสอบนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร

คำแนะนำในการสอบนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
- นักเรียนนายสิบตำรวจปัจจุบันเรียน 1 ปี รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 18 - 27 ปี
- ปัจจุบันการสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร เน้นรับจากตำรวจชั้นประทวน เพราะมีการสำรวจแล้วว่าจบกันเยอะมาก
- การสอบบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยังมีการเปิดสอบอยู่ แต่เปิดเฉพาะสายงานที่ตำรวจชั้นประทวนไม่ค่อยเรียนจบกัน เช่น สายตำรวจพิสูจน์หลักฐาน (รับ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ) , สายงานอาจารย์ หรือสายงานอื่นๆที่ขาดแคลน ซึ่งค่อนข้างยาก รับจำนวนไม่มาก
- วุฒิปริญญาตรีที่ใช้สอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร เฉพาะสายงานหลักๆ ประมาณนี้ ได้แก่
- สายงานป้องกันปราบปราม , สืบสวน , จราจร = นิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , รัฐประศาสนศาสตร์ (คนที่ไม่ได้จบนิติศาสตร์ ต้องเรียนผ่านวิชากฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายลักษณะพยานด้วย)
- สายพนักงานสอบสวน = นิติศาสตร์
- สายงานอำนวยการหรือธุรการ = วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาครับ
- หากเป็นตำรวจชั้นประทวนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (เริ่มนับเวลาตั้งแต่เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ) และมีอายุไม่เกิน 25 ปี สามารถสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ (เข้าเรียนปีหนึ่งพร้อมนักเรียนที่จบจากเตรียมทหาร)
- หากเป็นตำรวจประทวนจะสามารถสอบเลื่อนชั้นเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้ตอนมีอายุราชการครบ 2 ปี ขึ้นไป แต่หากมีการเปิดสอบรับบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร หากเรามีอายุไม่เกิน 35 ปี เราสามารถไปสอบได้เช่นกัน
แนะนำให้สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจก่อน เมื่อเรียนจบจะมีโอกาสสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจได้ประมาณ 3- 4 ครั้งเลย หรือหากมีการเปิดสอบตำรวจชั้นประทวนเลื่อนชั้นเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ก็ต้องอายุราชการครบสองปีก่อนถึงจะสอบได้ ดังนั้นเข้าไวๆไว้ก่อนได้เปรียบ1
2
3

ข้อมูลเบื้องต้นของทุกเส้นทางการสอบเป็นข้าราชการตำรวจ
ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น การเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุนั้นไม่แน่นอนว่าจะรับสมัครแบบไหน ซึ่งชั้นประทวน(นายสิบ) บางปีก็รับม.6 บางปีก็รับป.ตรี บางหน่วยบางปีก็รับบางปีก็ไม่รับ ไม่แน่นอน ฉะนั้นจึงขอเขียนโดยแยกประเภทเป็นสอบนักเรียนตำรวจ กับสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ ซึ่งเคยเปิดรับเท่านั้น ย้ำว่า การสอบแบบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ ไม่ได้เปิดรับเหมือนเดิมทุกปี
1. สอบประเภทนักเรียน
จบม.4
---> สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ (สมัครผ่านร.ร.นายร้อยตำรวจ) โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 15-18 ปี จะรับเพศชายจำนวน 180 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปีจากร.ร.เตรียมทหารแล้ว จะได้รับวุฒิม.6 สายวิทย์ - คณิต และเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ร.ร.นายร้อยตำรวจโดยไม่ต้องสอบคัด เลือกอีก เมื่อเรียนจบ 4 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรี บรรจุทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
---> สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจน้ำ (สมัครผ่านร.ร.นายเรือ) โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 15-18 ปี จะรับเพศชายจำนวน 10 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปีจากร.ร.เตรียมทหารแล้ว จะได้รับวุฒิม.6 สายวิทย์ - คณิต และเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ร.ร.นายเรือโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกอีก เมื่อเรียนจบ 4 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรี บรรจุทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จบม.6/ปวช.
---> สอบเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ส่วนตำรวจน้ำ รับเฉพาะเพศชาย โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 17-20 ปี ในส่วนของบุคคลพลเรือน(เรียน/ไม่เรียนนศท.) จะรับเพศชายจำนวน 20 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตำรวจตรี บรรจุทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
** น่ารู้ ** เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีละ 30 นาย
---> สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16-21 ปี จะรับจำนวน 60 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต และแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรีหญิง บรรจุทำงานในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
---> สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 18-27 ปี โสด สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.(เฉพาะสายปราบปราม สายอื่นหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.) ว่ายน้ำเป็น จะรับสมัครตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ โดยสมัครกับหน่วยงานตำรวจที่ต้องการลงบรรจุโดยตรง บางปีรับทั้งเพศชายและหญิง บางปีรับแต่เพศชาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 1 ปีแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นสิบตำรวจตรี ในหน่วยงานที่เลือกสอบตั้งแต่แรก
** น่ารู้ ** เมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีละ 30 นาย
---> สอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ(ผู้ช่วยพยาบาล) รับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16-45 ปี เพศหญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนเพศชายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. จะรับจำนวน 50 คน เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 1 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถนำไปใช้สอบใบประกอบวิชาชีพได้
** น่ารู้ ** เมื่อจบการศึกษาจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เว้นแต่ เมื่อมีอัตราว่าง
จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
---> สอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับเฉพาะเพศหญิง วุฒิม.6 สายวิทย์-คณิต โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16-25 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. จะรับจำนวน 60 คน การคัดเลือกจะใช้วิธีการยื่นคะแนน o-net gat และpat1 และpat2 เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช้สอบใบประกอบวิชาชีพได้
** น่ารู้ ** เมื่อจบการศึกษาจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เว้นแต่ เมื่อมีอัตราว่าง

2. สอบแบบบุคคลภายนอก
จบป.ตรี
---> ในบางปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีสายสังคม ศาสตร์ (การศึกษา ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การธนาคาร อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา บริหารธุรกิจ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โภชนศาสตร์ ปรัชญา บรรณารักษศาสตร์ พัฒนาชุมชน คหกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์สาขาทั่วไป) บรรจุเป็น ตำรวจชั้นประทวน ทั้งสายปราบปราม(รับเฉพาะนิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์ ที่มีเรียนวิชากฎหมายอาญา วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐาน) สายอำนวยการและสนับสนุน และหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการกำลังพล เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี โสด สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.(เฉพาะสายปราบปราม สายอื่นหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.) ว่ายน้ำเป็น เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี
** น่ารู้ ** เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีเพศชายละ 30 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย
---> ในบางปีกองดุริยางค์ตำรวจ จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-30 ปี มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ดุริยางค์ไทย หรือดุริยางค์สากล รับทั้งเพศชายและหญิง เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี
** น่ารู้ ** เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีเพศชายละ 30 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย
---> ในบางปีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ในตำแหน่ง ครู ร.ร.ตชด. รับทั้งเพศชายและหญิง โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี และจบการศึกษาชั้นสูงสุดจากร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี
** น่ารู้ ** เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีเพศชายละ 30 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย
---> ในบางปีสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี มีวุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา รับทั้งเพศชายและหญิง เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
---> ในบางปีกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งกลุ่มงานประมวลผล(รับทั้งชายและหญิง) และสายไฟฟ้าสื่อสาร(รับเฉพาะชาย) โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี โดยสายประมวลผลต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสายช่างไฟฟ้าจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
---> ในบางปีกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งรองสารวัตร (รับทั้งชายและหญิง) โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี และต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือโทหรือเอก ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมเคมี เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ เคมี หรือเคมีเทคนิค เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
---> ในบางปี กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งรองสารวัตร (รับทั้งชายและหญิง) โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี และต้องมีวุฒิปริญญาตรี/โท ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์ เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
---> ในบางปีกองการต่างประเทศ จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งตำรวจสากล (รับทั้งชายและหญิง) โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี และต้องมีวุฒิปริญญาตรี/โททางสังคมศาสตร์หรือด้านภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ภาษาอังกฤษ จีน หรือรัสเซียเป็นอย่างดี เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
---> นอกจากนี้ บางครั้งยังมีหน่วยงานเปิดสอบโดยตรงในคุณวุฒิที่หายากมากๆ เช่น ร.ร.นายร้อยตำรวจ เคยเปิดรับสมัครอาจารย์ วุฒิป.โท ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่ใช้ในการสอบ มีดังนี้คือ
1. สอบข้อเขียน

สายป้องกันปราบปราม (150 คะแนน) วิชาที่สอบ ได้แก่
1.1 ประมวลกฎหมายอาญา
1.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.3 กฎหมายลักษณะพยาน
1.4 พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎ ก.ต.ร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
- กฎ ก.ต.ร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5. ภาษาต่างประเทศ
6. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน

สายอำนวยการและสนับสนุน (150 คะแนน) วิชาที่สอบ ได้แก่

1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 ,งานสารบรรณ
1.2 ภาษาไทย
1.3 ทักษะงานอำนวยการ
1.4 พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎ ก.ต.ร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
- กฎ ก.ต.ร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
1.5 ภาษาอังกฤษ
1.6 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
2. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ำ-วิ่ง)
2.2 สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดวิชาที่สอบ นายสิบตำรวจ
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จุลชีววิทยา
ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ด้านเคมี
ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ฟิสิกส์
พนักงานสอบสวน

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

นายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร

นายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร