การเตรียมตัวสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล

คำแนะนำในการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
การสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล แนวการสอบคล้ายๆ ข้อสอบ ก.พ. มีความรู้ทั่วไป อนุกรม ภาษาไทย อังกฤษ ฯ ส่วนข้อสอบเฉพาะตำแหน่งก็จะเป็นพวกระเบียบงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป การพิมพ์หนังสือราชการ ในส่วนลักษณะงานก็แล้วแต่หน่วยงานที่สังกัด ว่าจะมอบหมายงานแบบไหนให้ ส่วนมากก็จะทำเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ พิมพ์เอกสารหนังสือราชการ ดูแลระบบสารสนเทศ ฯ
แนวข้อสอบ
ข้อสอบ มันจะมีหลายส่วน ถ้าส่วนทั่วไป มักจะเอาข้อสอบ ภาค ก มา และนำข้อสอบอื่นๆ เช่น ความรู้ในตำแหน่งงาน ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.หรือกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่คุณกำลังไปสอบ ภาษาอังกฤษ ส่วนแนวข้อสอบเขามักจะถามว่า
- ถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ คุณคิดว่าควรมีภาระงานอะไร...
- การทำงานร่วมกับคนร้อยพ่อพันแม่ จะแก้ปัญหาในที่ทำงานอย่างไร
- ส่วนการคำนวณ ก็จะออกให้คนใน สังเกตได้ ออกข้อสอบเฉพาะบุคคล เราต้องอ่าน การประเมินของ สกอ. สมศ. ที่มีสูตรการคำนวณ การคิดค่าต่างๆ...
-บางทีออกเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน พวกmis ....
-บางทีให้เขียนโครงการ....
-บางทีให้เขียนจดหมายเชิญ
-บางทีให้เขียนบันทึกข้อความ
-บางทีถามงานสารบรรณ...
-ครุฑมีกี่แบบ ความเร็วชั้นหนังสือราชการ
ความลับ...
-ประเภทของหนังสือราชการ...
และให้อ่านในเว็ปมหาลัยนั้นๆ เพราะข้อสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบางแห่งจะออกเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น ตั้งปีไหน สีประจำม. ผู้สถาปนา เป็นต้น) บางทีก็ออกเรื่องหลักสูตร บางทีออกขั้นตอนสหกิจ บางทีก็ออกแบบว่าให้ทำexcel

ส่วนภาค ข (ข้อสอบเกี่ยวกับตำแหน่งงาน) ส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะเป็นอัตนัย ให้เขียนบรรยายหรือเรียงความในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน อาจจะให้ร่างประกาศหรือร่างจดหมายด้วย

ภาค ค จะเป็นการสัมภาษณ์ อันนี้มาจากบุคลิกภาพและความฉลาดทั้งสติปัญญาและอารมณ์ของคุณล้วนๆ พยายามตอบรับถ้าเขาถามว่าคุณสามารถทำงานนี้ได้ไหม (ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้งานนี้มากน้อยแค่ไหน) อย่าพยายามแสดงถึงข้อเสียหรือข้อแม้ของคุณ และสุดท้ายก็เรื่องความมั่นใจและกาละเทศะด้วย ตอบชัดถ้อย ใช้คำเป็นทางการพยายามใช้คำว่าบูรณาการ คำศัพท์กินใจ พูดตามกรอบเวลา บางทีให้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่ใช้สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล มีดังนี้คือ
1. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1.1วิชาคอมพิวเตอร์(ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ)
1.2วิชาภาษาอังกฤษ (การใช้ภาษาอังกฤษ)
2. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ ) (100 คะแนน) วัดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น1
2
3

รายละเอียดวิชาที่สอบ พนักงานมหาลัย
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ตำแหน่งที่สอบ พนักงานมหาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักเอกสารสนเทศ
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานธุรการ
พนักงานบริการนักศึกษา

รายละเอียดวิชาที่สอบ ม.ราชมงคล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
6 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตำแหน่งที่สอบ รายละเอียดวิชาที่สอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักการศึกษาปฎิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์

รายละเอียดวิชาที่สอบ ราชภัฏ
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ ราชภัฏ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักเอกสารสนเทศ
นิติกร
บรรณารักษ์

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

พนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล

งานราชการ