การเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ.

คำแนะนำในการสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ.
ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รอบทั่วไป และกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษการสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ นี้ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเป็นพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ที่เคยปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
สำหรับการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปและกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จะแตกต่างกันตรงที่หลักสูตรในการสอบ โดยภาค ก.ในรอบทั่วไปจะมีวิชาความสามารถทั่วไป ส่วนกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ในภาค ก. จะไม่มีการสอบความสามารถทั่วไ

1
2
3

เทคนิคในการทำข้อสอบ
สำหรับใครที่ต้องการสอบครูผู้ช่วย จะต้องฝึกทำโจทย์วิชาเอกให้เยอะๆๆ เช่น ข้อสอบ O-net ข้อสอบสมาคม ข้อสอบสนามสอบต่างๆของนักเรียน อ่านหนังสือให้มาก เน้นอ่านตัวข้อสอบ และคำตอบ ชุดละหลายๆรอบ อ่านจนกระทั่ง อ่านโจทย์แล้วตอบได้โดยไม่ต้องดูตัวเลือก หรือใครที่มีเวลามากพอให้อัดเสียงข้อสอบ+คำตอบ เอาไว้ฟังตอน ไปวิ่งออกกำลังกาย ซักผ้า ล้างจาน หลับไฟก่อนนอน ฯลฯ

หลักสูตรที่ใช้สอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ มีดังนี้คือ
ภาค ก. ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (100 คะแนน)
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (150 คะแนน)
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องสอบผ่านทั้ง ภาค ก. และ ภาค ข. ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในภาค ค.ต่อไป โดยเกณฑ์การสอบในแต่ละภาคจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

หลักสูตรที่ใช้สอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป มีดังนี้คือ
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (150 คะแนน)
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (150 คะแนน)
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องสอบผ่านทั้ง ภาค ก. และ ภาค ข. ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในภาค ค.ต่อไป โดยเกณฑ์การสอบในแต่ละภาคจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เช่นกัน

รายละเอียดวิชาที่สอบ
สอบครูอาชีวศึกษา ภาค ก
1 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
6 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
11 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
12 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
13 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
14 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
15 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ครูอาชีวะ ภาค ข
1 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
2 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
3 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
5 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
7 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
8 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
9 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
11 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

วิชาเอก
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
อุตสาหกรรมศิลป์
อุตสาหกรรมอาหาร
เอกการเงินการธนาคาร
เอกการจัดการทั่วไป
เอกการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์
เอกการจัดการโลจิสติกส์
เอกการตลาด
เอกการถ่ายภาพมัลติมีเดีย
เอกการท่องเที่ยว
เอกการโรงแรม
เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เอกช่างกลโรงงาน
เอกช่างกลโรงงานและการผลิต
เอกช่างก่อสร้าง
เอกช่างเชื่อมโลหะ
เอกช่างไฟฟ้า
เอกช่างยนต์
เอกดนตรีไทย
เอกเทคนิคคอมพิวเตอร์
เอกเทคโนโลยีโทรคมนาคม
เอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์
เอกเทคโนโลยียางและพอลอเมอร์
เอกบัญชี
เอกประชาสัมพันธ์
เอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เอกไฟฟ้า
เอกไฟฟ้ากำลัง
เอกภาษาไทย
เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เอกศิลปกรรมเซรามิกซ์
เอกสถาปัตยกรรม
เอกสังคม
เอกอาหารและโภชนาการ
เอกอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ.

งานราชการ