การเตรียมตัวสอบ ครู กทม

คำแนะนำในการสอบครูผู้ช่วย กทม.
แนวทางในการอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย กทม. ก่อนอื่นผู้เข้าสอบต้องดูหลักสูตรการสอบที่เขาประกาศก่อน เพื่อให้รู้ว่าเนื้อหาที่เราจะอ่านหรือต้องรู้มีอะไรบ้าง...จะได้ไม่สับสน อ่านไปโดยไม่รู้ว่าเขาสอบอะไรบ้างเพราะหลักสูตรการสอบบรรจุคือไกด์ไลน์ที่จะทำให้ผู้เข้าสอบไปถูกทาง ถ้ามีเวลาต้องหมั่นศึกษาหาความรู้รอบตัว ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และได้เปรียบคู่แข่ง นอกจากนี้ต้องสำรวจตัวเองว่ามีข้อด้อยในวิชาอะไร และหมั่นฝึกฝน หาความรู้ เช่น ด้านภาษาไทย ด้านตัวเลข วิชาการศึกษา โดยเฉพาะที่ไม่ผ่านกันมากคือ วิชาเอกของตัวเอง
ในการสอบของ สพฐ.(ประถม) ถ้าสอบได้บรรจุ อาจไม่ได้สอนตามวิชาเอก คืออาจต้องสอนเกือบทุกวิชา แต่ถ้าสอบของ สพม.เขาคงให้เราสอนตรงวิชาเอก
สำหรับหลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย ภาค ก ภาค ข ภาค ค (คะแนนทั้งหมด 500 คะแนน)

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (200 คะแนน)
๑. ความรอบรู้ (๗๕ คะแนน) ได้แก่
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
๑.๔ กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.4.๑ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
๑.4.๒ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
1.4.3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลำกร กรุงเทพมหานคร
๑.4.4 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลำกรทางการศึกษา
๑.4.5 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.4.6 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
๑.4.7 กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

1
2
3

๒. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ได้แก่
๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผล และอุปมาอุปไมย
๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (75 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
๓.๑ วินัยและการรักษาวินัย
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
3.5 สมรรถนะวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 20๐ คะแนน)
1. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 กำรบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบ ด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหำ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสำขำวิชำเอก ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)
๑. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน) ให้ทดสอบเกี่ยวกับ ภาวะทางอารมณ์ด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียน
2. ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการ สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 2.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.3 บุคลิกลักษณะ 2.4 การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา 2.5 เจตคติและอุดมกำรณ

รายละเอียดวิชาที่สอบ
ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ
9 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
10 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
11 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
12 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
13 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
14 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
15 แนวข้อสอบเก่า ครูผู้ช่วย กทม

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ครูผู้ช่วย ภาค ข. กรุงเทพมหานคร
1 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
2 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
3 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
4 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
5 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
6 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
7 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 แนวข้อสอบหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
9 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

สอบครูกรุงเทพมหานคร

งานราชการ