การเตรียมตัวสอบการเคหะแห่งชาติ

คำแนะนำในการสอบการเคหะแห่งชาติ
การสอบการเคหะแห่งชาติ ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียน จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วิชาความรู้ทั่วไป จะเหมือนข้อสอบก.พ. ให้เน้นทำข้อสอบให้มากๆ ภาษาอังกฤษ เช่น การอ่านบทความแล้วตอบคำถาม แกรมม่า + reading ส่วนภาษาไทย ออกเกี่ยวกับการใช้ภาษา คำถูกผิด ราชาศัพท์ บทความสั้นๆ นอกจากนี้ควรเตรียมความรู้เกี่ยวกับ เช่น ประวัติการรถไฟ ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ฯ และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และข้อสอบจะออกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมด้วย
ส่วนภาควิชาเฉพาะตำแหน่ง ควรจะเน้นให้มากๆ เพราะใช้เวลาสอบถึง 2 ชั่วโมง ออกความรู้ที่ใช้เกี่ยวตำแหน่งที่จะปฏิบัติงาน อ่านจากตำราที่เรียนมา และควรเลือกหนังสือ ตำราเรียน ที่สรุปเนื้อหา ที่เข้าใจง่าย ตรงตามหลักสูตรที่สอบ และที่มีตัวอย่างข้อสอบให้ฝึกทำ ก็เป็นสิ่งจำเป็นควรมีไว้เพื่อฝึกทักษะการทำข้อสอบ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้
นอกจากนี้ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผู้บริหาร โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ 1. ให้แนะนำตัวเอง 2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ 3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน
การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย ส่วนตอนสัมภาษณ์ มันมีแค่บางโต๊ะเท่านั้นที่มีลองภูมิภาษาอังกฤษ แต่ร้อยละ 90 สัมภาษณ์ภาษาไทย

1
2
3

วิชาที่ใช้สอบ มีอะไรบ้าง
การสอบคัดเลือกจะมี 2 ภาค ดังนี้คือ
1. ภาคความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียน ได้แก่
1. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ( 200 คะแนน ) 2 ชั่วโมง
2. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) 1 ชั่วโมง
- ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
- ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
- ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย
- ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน ) เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้จะทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและความสามารถทั่วไปก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายละเอียดวิชที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4 ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
6 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
การเคหะแห่งชาติ
ช่างเทคนิคงานก่อสร้าง
นักบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บริหารความเสี่ยง)
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นิติกร
บุคลากร
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจัดการทรัพย์สิน
พนักงานบริหารงานทั่วไป(คอมพิวเตอร์)
พนักงานบริหารงานทั่วไป
พนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานพัสดุ
พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน(ติดตามประเมินผล)
วิศวกร (ไฟฟ้า)
วิศวกรโยธา
เศรษฐกร
สถาปนิก?

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ