การเตรียมตัวสอบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

คำแนะนำในการสอบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้ที่จะเข้าสอบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ กพ.แล้ว และต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งผ่านก่อน โดยจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป ควรอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และควรจัดตารางในการอ่านหนังสือ เพื่อทบทวน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่งให้มากๆ เพราะต้องสอบผ่านวิชานี้ก่อนจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ควรมีความแม่นยำเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อ่านข้อเกี่ยวกับความรู้เฉพาะตำแหน่งให้มากๆ
นอกจากนี้ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผู้บริหาร โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ 1. ให้แนะนำตัวเอง 2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ 3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน
การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย

1
2
3

การเตรียมตัวสอบ

ตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งเศรษฐกร ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีทั้งหมด 4 ข้อ 3 ชั่วโมง ข้อละ 50 คะแนน
1. ถามเรื่องว่าปัจจุบันรัฐบาลมีเสถียรภาพหรือไม่ อย่างไร บอกมา ห้าประเด็น พร้อมทั้งแสดงเหตุผลตามหลักเศรษฐศาสตร์
2. ค่าเงินบาท จาก30.45 มาเป็น 29.00 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้าง
3. ถ้าคุณเป็นรมว.คลัง คุณจะมีนโยบายเศรษฐกิจอย่างไร เพราะปัจจุบันมีความท้าทาย โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ของประเทศไทย
4. ข้อสอบนี้ข้อนี้เป็นภาษาอังกฤษ ตอบเป็นภาษาอังกฤษ
-สาเหตุของวิกฤติการณ์การเงินที่แพร่ไปทั่วโลกเกิดจากอะไร
- และในช่วง2-3 ปี ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
-ให้เสนอนโยบายเศรษฐกิจ cope with globalscale economic turbulence in the future

ส่วนการสัมภาษณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะมีคนในกพ.มาคุมการสอบสัมภาษณ์ด้วย ข้อสอบสัมภาษณ์ค่อนข้างยากเลยกรรมการจะแจกกระดาษหนึ่งแผ่น แล้วให้วิเคราะห์จีดีพีของประเทศไทย ว่าทำไมจีดีพี ถึงเป็นแบบนี้ เป็นต้น

วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( 200 คะแนน )
2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน ) เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
ภาค ก กทม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานเกษตร
เจ้าพนักงานจัดเก็ยรายได้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักธุรการ
ช่างสำรวจ
นักจัดการงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักสังคมสงเคราะห์
นักโสตทัศนศึกษา
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
พนักงานปกครอง
วิศวกรเครื่องกล
วิศวโยธา

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง