การเตรียมตัวสอบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ

คำแนะนำในการสอบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ที่จะเข้าสอบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องสอบผ่านทั้ง ภาค ก และ ภาค ข ก่อน จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนทั้งสองภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ส่วนข้อสอบจะออกตรงๆ ไม่วิเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบความจำ ควรมีความแม่นยำเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ข้อสอบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะมีลวงหลายข้อ แต่ถ้าอ่านคลอบคลุมแล้วจะทำข้อสอบได้
นอกจากนี้ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผู้บริหาร โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ 1. ให้แนะนำตัวเอง 2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ 3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน
การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย

วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้คือ
1. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ( 100 คะแนน) 3 ชั่วโมง
2. ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( 100 คะแนน ) ประกอบด้วย
- ข้อสอบทฤษฎี
- ข้อสอบภาคปฏิบัติ
3. การประเมินพฤติกรรมและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( 100 คะแนน ) เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ ดังนี้
- การประเมินพฤติกรรม (60 คะแนน)
- การสอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน)

 

 

โรงงานยาสูบ
ผู้ที่จะเข้าสอบในโรงงานยาสูบไม่ต้องผ่านการสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. เนื้อหาความรู้ที่ออกสอบของโรงงานยาสูบ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
การสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ผู้เข้าสอบควรมีความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพที่ตนเองนั้นมาสมัครสอบ ส่วนข้อสอบ จะออกตรงตามที่ประกาศสอบ ควรอ่านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพราะในข้อสอบจะมีวิชากฎหมายด้วย ผู้เข้าสอบต้องอ่านหนังสือมาให้มากๆรับรองทำข้อสอบได้แน่นอน เพราะข้อสอบไม่ยาก ออกไม่ลึก แต่จะออกตรงๆ
วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้คือ
1. วิชาเฉพาะคุณวุฒิ 200 คะแนน
2. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน ได้แก่
- ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
- ความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ซึ่งประกอบด้วยการสรุปเหตุผลและการทดสอบ ความสัมพันธ์ของคำและข้อความ
- ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ภาษาอังกฤษ


1
2
3

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับโรงงานยาสูบ
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
5 แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
6 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
8 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
9 พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
โรงงานยาสูบ
พนักงานธุรการ
ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
ช่างพิมพ์

รายละเอียดวิชาที่สอบ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
1 ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2 แนวข้อสอบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งทีสอบ
เจ้าหน้าที่ระบอบงานคอมพิวเตอร์
นักบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการโสตศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์
นิติกร
ประชาสัมพันธ์
วิศวเครื่องกล


ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ