การเตรียมตัวสอบ.ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

คำแนะนำในการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
การสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต่างจากการสอบข้าราชการของหน่วยงานอื่นตรงที่ไม่ได้ใช้ผลสอบภาค ก จาก กพ. แต่จะต้องมีการสอบภาค ก.และ ข พร้อมกันในวันเดียว และบังคับด้วยว่าต้องผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. อย่างละ 60% ขึ้นไป จึงจะผ่าน ทำให้มีคนผ่านน้อย บางคนผ่านภาค ก. ไม่ผ่าน ข. บางคนผ่าน ข. ไม่ผ่าน ก. ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีจึงจะผ่านทั้งสองภาค
ทั้งนี้เนื้อหาภาค ก. กทม.จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นมาจากภาค ก. ของ ก.พ. ถ้าบางคนถนัดพวกเนื้อหาหน่อยก็จะทำได้ดี (เช่น เนื้อหา พรบ. กฎหมาย ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ) แต่ถ้าบางคนถนัดทำตอบโจทย์ซึ่งหน้าก็อาจเขวนิดนึง (เช่น คณิต ไทย อังกฤษ ที่ต้องไปอ่านโจทย์ทำตอบตรงนั้นเลย) ซึ่งก็แล้วแต่การเตรียมตัวและความถนัดของแต่ละคนด้วย

1
2
3

ดังนั้น ถ้าใครที่คิดจะสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีทั้งภาค ก และ ภาค ข เพราะถ้าไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะไม่มีสิทธิ์สอบภาค ค เลย
สำหรับความรู้ที่ใช้สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ควรเตรียมตัวและศึกษาไว้ก็จะมี ดังนี้

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ (มี 3 ภาค) ได้แก่

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( คะแนนเต็ม 200 คะแนน )
1.วิชาความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)
(1)ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
(2)ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถาณการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ
2. วิชาภาษาไทย (60 คะแนน)
(1)ความเข้าใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย
(2)การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ
3. วิชาความรอบรู้และกฎหมาย (80 คะแนน)
(1) การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
(2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(3) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(7) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม 200 คะแนน ) เป็นข้อกา ปกติทั่วไป แล้วแต่ตำแหน่งได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม 200 คะแนน ) จะมี 2 ขั้นตอน คือ
1. สอบข้อเขียนทดสอบจิตวิทยา/การปฏิบัติงาน (กา/ให้ระดับคะแนนแบบสอบถาม)
2. สอบสัมภาษณ์ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ เป็นต้น

ทั้งนี้การสอบสัมภาษณ์กรรมการมีการเตรียมตัวมาดีมาก พอผู้เข้าสอบตอบคำถามข้อนึงเสร็จ กรรมการอีกท่านก็จะยิงคำถามต่อเลย เพราะฉะนั้นผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องมีสติ ตั้งใจฟังคำถามของกรรมการให้ดี แล้วจึงตอบ

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
9 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
11 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
ภาค ก กทม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานเกษตร
เจ้าพนักงานจัดเก็ยรายได้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักธุรการ
ช่างสำรวจ
นักจัดการงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักสังคมสงเคราะห์
นักโสตทัศนศึกษา
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
พนักงานปกครอง
วิศวกรเครื่องกล
วิศวโยธา

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

.ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

.ข้าราชการกรุงเทพมหานคร