การเตรียมตัวสอบกรมธนารักษ์

คำแนะนำในการสอบกรมธนารักษ์
ผู้ที่จะเข้าสอบกรมธนารักษ์ได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน กพ.แล้ว และต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งผ่านก่อน โดยจะต้องมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป ส่วนแนวข้อสอบเป็นข้อสอบ แบบที่ไม่ต้องวิเคราะห์ ออกเนื้อหาตรงๆ ควรอ่านหนังสือให้มากๆ
ในการสัมภาษณ์ กรรมการน่ารักดีเป็นกันเองให้แนะนำตัวเอง ถามถึงลักษณะงานที่เราทำปัจจุบัน คิดอย่างไรกับงานราชการ ส่วนมากจะพูดคุยทั่วไป ไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของกรมฯ กรรมการไม่ได้ถามคำถามที่เราตอบไมได้ เช่น รู้เรื่องบัญชีระบบ GM ไหม รู้ไหมใครเป็นคนควบคุมดูแล คุณจะมีวิธีปรับบัญชีที่ใช้อยู่มาใช้กับระบบGM อย่างไร

การอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย
นอกจากนี้ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร

วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( 200 คะแนน )
2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน ) เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์1
2
3

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
ภาค ก กทม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานเกษตร
เจ้าพนักงานจัดเก็ยรายได้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักธุรการ
ช่างสำรวจ
นักจัดการงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักสังคมสงเคราะห์
นักโสตทัศนศึกษา
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
พนักงานปกครอง
วิศวกรเครื่องกล
วิศวโยธา

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์