การเตรียมตัวสอบ.กองทัพอากาศ

คำแนะนำในการสอบกองทัพอากาศ
การสอบ จะแบ่งเป็นสามส่วน คือ สอบข้อเขียน สอบสมรรถภาพทางกาย และสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อน ถึงจะไปไปสอบสมรรถภาพทางกาย และถ้าผ่าน ก็จะได้สอบสัมภาษณ์ต่อไป
ข้อสอบจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ คือส่วนความรู้ทั่วไปและส่วนความรู้เฉพาะทาง โดยน้ำหนักคะแนน ความรู้ทั่วไป:ความรู้เฉพาะทาง คือ 40:60 ข้อสอบเป็นกากบาทล้วน เป็นความรู้ทั่วไป 60 ข้อ และความรู้เฉพาะทาง 90 ข้อ รวมเป็น 150 ข้อ เวลาสอบ 2 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งก็คือ 150 นาที นั่นก็แปลว่า เรามีเวลาทำข้อสอบเพียงข้อละ 1 นาทีเท่านั้น ดังนั้น ถ้าเราเห็นว่าข้อไหนท่าไม่ดี ใช้เวลาทำนาน ควรข้าม ๆ ไปก่อนเลย เวลาเหลือค่อยกลับมาทำทีหลัง โดยผู้ที่จะผ่านเข้ารอบทดสอบร่างกาย ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (กาถูกเกิน 90 ข้อนั่นเอง) และจะคัดคนไปสอบความพร้อมของร่างกายเป็นจำนวน 4 เท่าของจำนวนที่เปิดรับ
ส่วนเรื่องแนวข้อสอบ ข้อสอบพื้นฐานความรู้ทั่วไปจะประกอบไปด้วย วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย และกฏหมาย 5 วิชา 60 ข้อ เฉลี่ยวิชาละ 12 ข้อ แนวข้อสอบของวิชาพวกนี้ มันมีอยู่เต็ม Internet และเต็มร้านหนังสือทั่วไป หาซื้ออ่านกันได้
คำถามสัมภาษณ์ทหารอากาศ
เมื่อเข้าไปในห้องที่สัมภาษณ์แล้วเราจะพบกับกรรมการในการสัมภาษณ์ของกองทัพอากาศ 3 ท่าน โดยทั้งสามท่านนั้นจะมีสไตล์ในการถามที่ต่างกันออกไป เวลานี้ใครมีแฟ้มสะสมผลงานอย่าลืมงัดออกมาแสดงให้กรรมการดูด้วยก็ได้

คำถามในการสัมภาษณ์
• ให้แนะนำตัว
• รู้จักทหารอากาศได้อย่างไร
• รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับทหารอากาศ
• เงินเดือนน้อยจะทำยังไง
• ถ้าไม่ผ่านการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะทำยังไง
• รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร
• เคยทำอะไรมาบ้างที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
• ถ้าสอบติดทหารอากาศจะช่วยอะไรเกี่ยวกับงานของกองทัพบ้าง
• ทำไมถึงอยากมาเป็นทหาร
• ครอบครัวทำงานอะไร
• ครอบครัวอยากให้มาเป็นทหารอากาศบ้างไหม
• ถ้าหัวหน้าสั่งเราในเรื่องที่ผิดจะทำยังไง
• ช่วงนี้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับทหารอากาศบ้าง
• ถ้าโกรธมากๆจะทำยังไง
• ผบ.ทอ.ชื่ออะไร
• ถ้าได้ไปทำงานที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำยังไง
• ฮีโร่ในดวงใจของเราคือใคร
บางทีกรรมการเห็นเราเครียดท่านก็อยากให้เราคลายเครียด บางคนได้ร้องเพลงให้กรรมการฟัง เล่นตลกให้กรรมการดูก็มี บางครั้งท่านก็อาจจะถามเรื่องเพลงในดวงใจของเราด้วย ลองทดสอบกับตัวเองดู ว่าถ้าคุณเจอคำถามแบบนี้คุณจะทำยังไง ขอให้แค่คุณตอบด้วยความมั่นใจและอ่อนน้อมถ่อมตนกับกรรมการ1
2
3

การสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก)
การสอบในคุณวุฒิปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ ประกอบด้วย
- วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป จำนวน ๖๐ ข้อ
- วิชาความรู้เฉพาะตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ จำนวน ๙๐ ข้อ
การสอบในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นข้อสอบวิชาพื้นฐานและ ความรู้ทั่วไป แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ

การสอบคัดเลือกรอบสอง
1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเป็นการทดสอบความแข็งแรงและความพร้อมในการ เข้ารับราชการเป็นทหาร ได้แก่
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ๓ สถานี ดังนี้
- ลุกนั่ง (SIT - UP) จับเวลา ๑ นาที
- ดันพื้น (PUSH - UP) จับเวลา ๑ นาที
- วิ่ง ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร
2.การสอบภาคปฏิบัติเฉพาะรหัสตำแหน่งที่จะต้องทำการทดสอบในการสอบคัดเลือก รอบสอง
3. การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบเพื่อพิจารณาคุณลักษณะ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และหน่วยงาน
เกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะ ดังนี้
-บุคลิกลักษณะ ๒๐ คะแนน
- การใช้ความรู้ ๒๐ คะแนน
- ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน
- ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน
- ความรู้ทั่วไป ๒๐ คะแนน
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านการทดสอบ

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบราชการ
นายทหารกายภาพบำบัด
นายทหารเทคนิคการแพทย์
นายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ
นายทหารประมาณราคาแผนและกำหนดงาน
อาจารย์เอกสังคมศึกษา
ครูภาษา
เทคโนโลยีสือสารมวลชน
นายทหารกรรมวิธีข้อมูล
นายทหารกิจการและประชาสัมพันธ์
นายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่
นายทหารบริการจัดเลี้ยง
นายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ
นายทหารประมาณราคา
นายทหารพระธรรมนูญ
นายทหารโภชนาการ
นายทหารวัดผลและประเมิลผลการศึกษา
นายทหารวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ
นายทหารวิเคราะห์และประเมินการสรรหาข่าวกรอง
นายทหารเวชระเบียน สถิติ
นายทหารสุขาภิบาล
ประชาสัมพันธ์
รองหัวหน้าฝ่ายเคมี
วิศวกรรมทางไฟฟ้า
สถาปัตยกรรม
อนุศาสนาจารย์

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

.กองทัพอากาศ

.กองทัพอากาศ