การเตรียมตัวสอบกองบัญชาการกองทัพไทย

คำแนะนำในการสอบกองบัญชาการกองทัพไทย

วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้ คือ
๑. วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งสอบเหมือนกัน ข้อสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑.๑ ความถนัด ด้านคณิตศาสตร์ ภาษา เหตุผล มิติสัมพันธ์ และด้านการประสานสัมพันธ์
๑.๒ คณิตศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ระบบจำนวนจริง ความน่าจะเป็น สถิติ ลำดับและอนุกรม
๑.๓ ภาษาไทย ระดับปริญญาตรี
- หลักภาษา ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเสียง รูปลักษณ์ของคำ หน้าที่ของคำ การสะกดคำ การอ่านคำ ความหมายของคำ ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร
- การใช้ภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การใช้พจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ข้อบกพร่องในการใช้ประโยค โวหารการเขียน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ
- ความเข้าใจภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ การเขียนเรียงความ/บทความ
๑.๔ ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ความรู้เกี่ยวกับ ด้านคำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ ความเข้าใจประโยค และเนื้อเรื่องที่อ่าน การจับประเด็นและใจความสำคัญของเรื่องและบทสนทนาทั่วไป
๑.๕ ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน และค่านิยมคนไทย
๒. วิชาเฉพาะตำแหน่ง
๓. การสอบสัมภาษณ์1
2
3

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
กองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารประทวน
กลุ่มงานช่างยนต์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานโทรคมนาคม
กลุ่มงานบรรณารักษ์
กลุ่มงานผู้ช่วยทันตกรรม
กลุ่มงานผู้ช่วยพยาบาล
กลุ่มงานผู้ประกาศ
กลุ่มงานพยาบาลศาสตร์
กลุ่มงานพลขับ
กลุ่มงานภาษาไทย
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
กลุ่มงานรัฐศาสตร์
กลุ่มงานสถาปัตยกรรม
กลุ่มงานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่เลี้ยง
พนักงานสูทกรรม
พลสารวัตทหาร
กลุ่มงานอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย