การเตรียมตัวสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ.

คำแนะนำในการสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ.
โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นสถาบันที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับกองทัพบก มี ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี โดย 6 เดือนแรกจะเน้นศึกษาวิชาทหารแต่ก็จะมีวิชาการเล็กๆน้อยๆที่ร.ร.นายสิบทหารบก หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนนายสิบเลือกเหล่าที่ตนเองต้องการศึกษาตามลำดับคะแนนของ 6 เดือนแรก เพื่อแยกศึกษาต่อที่ร.ร.เหล่าใน 6 เดือนหลังและบรรจุหลังจบการศึกษา แบ่งออกเป็นจำนวน 13 เหล่า ดังนี้
1. เหล่าทหารราบ
2. เหล่าทหารม้า
3. เหล่าทหารปืนใหญ่
4. เหล่าทหารช่าง
5. เหล่าทหารสื่อสาร
6. เหล่าทหารขนส่ง
7 เหล่าทหารสรรพาวุธ
8. เหล่าทหารพลาธิการ
9. เหล่าทหารการเงิน
10. เหล่าทหารสารวัตร
11. เหล่าทหารแพทย์
12. เหล่าทหารการสัตว์
13. เหล่าทหารการข่าว

1
2
3

ระยะเวลาการฝึก 1 ปี แบ่งเป็น 2 ห้วง คือ 6 เดือนแรกจะเรียนรวมกันที่ รร.นส.ทบ ห้วงที่ 2 คือห้วงฝึกแยกตามเหล่าสายวิทยาการ ห้วง 6 เดือนแรก 10 สัปดาห์แรกจะเป็นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่าอาวุธ และการฝึกแถวชิด ห้วงนี้ คือห้วงการปรับสภาพของนักเรียนนายสิบ ถ้าผ่าน 10 สัปดาห์นี้ไปได้ ไม่มีอะไรต้องกลัว หลังจากนั้นจะเป็นการฝึกวิชาทหาร มีทั้งการนั่งเรียนในห้อง การออกฝึกตามภูมิประเทศ ซึ่งแต่ละวิชาจะแตกแขนงออกไปอีกเยอะแยะ วิชาที่เรียนเช่น ยุทธวิธี รบพิเศษ อาวุธศึกษา เป็นต้น ช่วงปลายๆห้วง จะเป็นการฝึกภาคสนาม คือการนำเอาวิชาที่เรียนลงปฏิบัติในสถานการเสมือนจริง เช่น การเข้าตีด้วยกระสุนจริง การเข้าตีกลางวัน เข้าตีกลางคืน ปิดล้อมตรวจค้น ระยะเวลาการฝึกคือ 14 วัน การเข้าสถานี ใช้การเดินเท้าประกอบเครื่องหลังน้ำหนักประมาณ 13 กก.อาวุธประจำกาย ถ้าใครได้หน้าที่พิเศษ เช่น ปืนกล ก็ต้องแบกปืนกล เมื่อเสร็จจากการเข้าภาคสนาม จะเป็นการเลือกเหล่าที่เราต้องการโดยจัดอันดับตามผลคะแนนสอบ จากนั้นจะเป็นการแยกเหล่าเพื่อศึกษาต่ออีก 6 เดือน
วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง

การทดสอบมีสองขั้นตอน
ขั้นตอนแรก การสอบภาควิชาการ เนื่อหา ม.ปลาย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (4 วิชา 120 ข้อ วิชาละ 30 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที)
ขั้นตอนที่สอง สำหรับผู้ที่ผ่านรอบวิชาการ จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ว่ายน้ำ 25 เมตร ไม่เกิน 2 นาที ,ดึงข้อ , ลุกนั่ง ,ดันพื้น , วิ่ง 1000 เมต ไม่เกิน 5.05 นาที)

คำแนะนำในการสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
ข้อสอบเป็นเนื้อหา ม.ปลาย ขอบเขตข้อสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก มีดังนี้คือ
วิชาภาษไทย ควรทำความเข้าใจ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ การขึ้นต้นลงท้ายในการเขียนจดหมาย จำอักษรสูง กลาง ต่ำ คำราชาศัพท์ คำไทยแท้ คำประสม คำสมาท คำสนธิ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยค การผันวรรณยุกต์
วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ Conversation , Vocabulary , Gramma, Reading, Sentence Rearrangemen
วิชาคณิตศาสตร์ เช่น จำนวนจริง เลขยกกำลัง อัตราส่วนตรีโกณมิติ เราขาคณิตวิเคราะห์ เซต ตรรกศาสตร์ ลำดับและอนุกรม สถิติและความน่าจะเป็น
วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/


ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ.

กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ.