การเตรียมตัวสอบไปรษณีย์ไทย

คำแนะนำในการสอบโรงเรียนไปรษณีย์ไทย

วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง
วิชาที่ใช้สอบมี 5 วิชา ดังนี้
1.คณิตศาสตร์ (เน้น) 100 คะแนน
2.ภาษาอังกฤษ (เน้น) 100 คะแนน
3.ภาษาไทย (เน้น) 100 คะแนน
4.คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 100 คะแนน
5.ทัศนคติ 100 คะแนน
การทดสอบทัศนคติ และการสอบสัมภาษณ์เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบข้อเขียน1
2
3

การเตรียมตัวสอบ
การสอบคัดเลือกเข้าเรียนที่โรงเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบอยู่ในระดับยากพอประมาณ ต้องเตรียมตัวมาให้ดี การสอบจะออกแบ่งเป็นสองรอบคือ รอบสอบข้อเขียน เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนก็เข้าสู่รอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียนจะเป็นแบบปรนัย(เลือกคำตอบ) มี 5 วิชา คือ สอบวิชาคณิตศาสตร์ 25 ข้อ วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คอมฯเบื้องต้น และการทดสอบทัศนคติ วิชาละ 50 ข้อ ผู้เข้าสอบจะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาที่น่าจะออกสอบ ศึกษาเกี่ยวกับประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายไปรษณีย์ไทย อ่านวิชาที่เน้นในการสอบคัดเลือกให้มากๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ เน้นการทำข้อสอบให้มากๆ
วิชาภาษาไทยส่วนใหญ่ทุกคนจะทำภาษาไทยไม่ทัน
การสอบสัมภาษณ์ (ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์) คำถามที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์เป็นเรื่องทั่วไป เป็นการดูวิธีคิด/ตอบมากกว่า

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย
2 แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 การเตรียมตัวสอบภาค ค.ทำงานไปรษณีย์ไทย

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
เจ้าหน้าที่ Call Center
เจ้าหน้าที่ Folklift
เจ้าหน้าที่ Reach Truck
เจ้าหน้าที่ Warehouse
เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า
นักตรวจสอบภายใน
นักเรียนไปรษณีย์
บริหารจัดการทั่วไป
ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ
ฝ่ายตลาดขนส่ง
ฝ่ายบริหารกลาง
ฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุน

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย