การเตรียมตัวสอบการประปานครหลวง กปน.

คำแนะนำในการสอบการประปานครหลวง กปน.
การสอบการประปานครหลวง กปน. จะเปิดปีละครั้ง ข้อสอบจะยากมาก ปีหลังๆ มี requirement เพิ่มขึ้นอีก เรียกว่าคัดคนมากๆ ด้านหนังสือควรหาอ่านเอาให้มากที่สุด แบ่งเวลาอ่านเอง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจะใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย TOEIC จะต้องไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
นอกจากนี้ผู้เข้าสอบควรจะรู้ประวัติเกี่ยวกับการประปานครหลวงด้วย โดยศึกษาจากเว็บไซด์ของการประปาเอง ข้อสอบที่เคยออกมีเกี่ยวกับเวิร์ดเอ็กเซลล์อย่างง่าย ภาคความรู้ทั่วไปเน้นทำข้อสอบให้เยอะๆ อ่านหนังสือให้มากๆ เพราะข้อสอบจะยากมาก ยากกว่าสอบ กพ.
วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้ คือ

1
2
3

1. สอบข้อเขียน มี 3 วิชา คือ
-วิชาเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม.
-วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ 50 คะแนน ใช้เวลา 1 ชม.
-Personality Test ใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ 30 นาที
2. การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง 10
2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง 13
3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 15
4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 8
5 ความสามารถด้านเหตุผล 18
6 ความสามารถทางด้านตัวเลข 39
7 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย 27
8 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสํานักงาน 27

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
ช่าง กปน
นักการตลาด
นักคอมพิวเตอร์
นักทรัพยากรบุคคล
นักบริหารงานด้านสารสนเทศ
นักบริหารงานพัสดุ
นักบัญชี
นักวิชาการเงินการคลัง
นักวิทยาศาสตร์
วิศวกร (ไฟฟ้ากำลังวัดคุมเครื่องวัด)
วิศวกรสำรวจ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
วิศวเครืองกล อุตสาหการ
วิศวโยธา

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

การประปานครหลวง กปน.

การประปานครหลวง กปน.