การเตรียมตัวสอบธนาคาร ธกส.

คำแนะนำในการสอบธนาคาร ธกส.
คำแนะนำในการสอบธนาคาร ธกส. เนื่องจากข้อสอบ ธกส.จะมีการกำหนดเวลาด้วย ผู้เข้าสอบจะต้องรีบทำ ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่จะทำไม่ทัน เพราะฉนั้นจะต้องมีการฝึกทำข้อสอบให้มากๆ ข้อสอบ ไม่ยากแต่จะเยอะ บวก ลบ คุณ หาร ทศนิยมให้คล่องๆ ทำให้เร็วหน่อย ข้อสอบไอคิวจะเป็นถามตอบเชิงสัญลักษณ์ พวกเรียงเลข เรียงภาพ ส่วนข้อสอบอีคิวจะเป็นคำถามปลายเปิดให้เราตอบ แต่ถ้าเอาเชิงจิตวิทยาแท้ๆจะเป็นรูปภาพให้เราดูแล้วบรรยายความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อภาพ ก็เขียนให้ตรงความรู้สึกในแง่บวกไว้
วิชาภาษาไทยจะออกเกี่ยวกับ พวกสำนวน สุภาษิต คำพังเพย
ส่วนภาษาอังกฤษ ให้หาข้อความที่มันผิดไปจากพวก หรือ คำตอบที่เหมือนโจทย์
Aptitude Test ให้เลือกข้อที่เป็นเรามากที่สุด เช่น คุณมักจะตั้งใจทำงานให้เสร็จ ก่อนจะไปทำอย่างอื่น
1. จริง
2. ค่อนข้างจริง
3. ไม่จริง
ส่วนใหญ่ข้อสอบ EQ มันมีทริคคือจะถามคำถามซ้ำ เช่นข้อ 7 กับ ข้อ 100 เป็นคำถามเดียวกัน แต่สลับตำแหน่งคำตอบ ถ้าตอบคำถามเหมือนกัน ก็จะทำให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นแน่นอน
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบธนาคาร ธกส. เมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว ต่อไปจะเป็นการทดสอบพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30 คำ/นาที ถ้าพิมพ์ผิดไม่สามารถลบได้และมีแป้นพิมพ์ตัวอักษรให้ดู สำหรับใครที่พิมพ์สัมผัสไม่เป็น ในการสอบพิมพ์ดีดจะสอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที เลือกเอาครั้งที่ดีที่สุด การพิมพ์ดีด จะใช้โปรแกรมword&excel คงจะ 2003,2007 ที่เคยไปสอบของหน่วยงานราชการอื่น เค้าจะให้ข้อความมาแล้วพิมพ์เป็นจดหมาย ส่วน excel ก็จะให้เป็นตารางพิมพ์ตามแล้วก็มีช่องว่างไว้ให้ใช้สูตรคำนวณหาคำตอบ
การสัมภาษณ์งาน ส่วนใหญ่กรรมการเขาจะดู บุคคลิกภาพ ปฏิภาน ไหวพริบ ขอให้คุณมั่นใจในตนเองว่า มีศักยภาพในการทำงานเท่านั้นก็พอ คำถามอะไรมาถ้ารู้ก็ตอบด้วยความมั่นใจ ชัดเจน ตรงประเดน ถ้าไม่รู้ก็บอกไม่ทราบและขอเวลาศึกษา อย่าพยายามจิตนาการทำเหมือนรู้ หรือ นิ่งเงียบนานเกินไป ก็ไม่ยากหรอก นอกจากนี้ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานธนาคาร ทุกคำตอบอย่าแสดงถึงความเจ้าเล่ห์

1
2
3

วิชาที่ใช้สอบจะมีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่
วิชาที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ธ.ก.ส.)
1. ลักษณะแนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไปได้แก่
-คณิตศาสตร์ทั่วไป
-การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิ ตารางและกราฟ
-การวิเคราะห์เงื่อนไขภาษา
-อนุกรมและอุปมาอุปไมย
-รูปภาพ
–มิติสัมพันธ์
-ความสามารถด้านวิเคราะห์ สรุป เหตุผล
2. ลักษณะแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย
-การหาข้อบกพร่องทางภาษา
-การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยกรณ์
-การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องตรงความหมาย
-การอ่านทำความเข้าใจบทความ
-ความสามารถในการใช้ภาษา ได้แก่ สำนวนคำพังเพย คำราชาศัพท์ การอ่านบทความจากข่าว ปกิณกะ สารคดีสั้นๆ และบทความสรุปข่าวประเภท เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร
-ความสามารถด้านอื่นที่เหมาะสมกับการวัดทักษะด้านนี้
วิชาที่2 วิชาความละเอียดแม่นยำ
วิชาความละเอียดแม่นยำ ออกสอบ 50 ข้อ (เวลาสอบ 30 นาที)
-ความละเอียดในการสรุป
-ความละเอียดในการพิจารณา
-ความแม่นยำในข้อมูล
-ความละเอียดรอบคอบในการอ่าน

วิชาที่3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ
- ความรู้เกี่ยวกับธกส. ปีที่ก่อตั้ง ตราสัญลักษณ์ ชื่อเต็มภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาไทย-อังกฤษ รอบปีบัญชีคือเดือนอะไร ชื่อเว็บธนาคาร ชื่อเว็บที่เกี่ยวข้อง เว็บแผ่นดินทองคืออะไร? เว็บท่องเที่ยววิถีไทยคือ ชื่อผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
-เศรษฐกิจ สังคม การเมือง +นโยบายรัฐบาล +ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-การพัฒนาชนบท
-การวิเคราะห์ชุมชน กรอบการพัฒนา 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1ชุมชนพึ่งพาตนเอง 2พึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างชุมชน 3ะเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน
-การวิเคราะห์การตลาด
-การให้บริการที่ดี
-หลักการบริหารเบื้องต้น
-ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
-บัญชีเบื้องต้น
-เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น demand หรือ supply ปีที่สอบนั้นออก access supply อุปสงค์ส่วนเกิน ง่ายๆแค่ข้อเดียว ข้อสอบเศรษฐศาสตร์น่าจะถามเฉพาะฝั่งSupply นะครับ
-จริยธรรม/จรรยาบรรณของธนาคาร

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษา
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

สั่งซื้อหนังสือที่
Line ID : testdd9
โทร : 062-1958505

เฟต : www.facebook.com/1756331361278816
ดาวน์โหลดข้อสอบที่ www.งานราชการไทย.com/

ตำแหน่งที่สอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
พนักงานการเงิน
พนักงานธุรการ

ผลงานลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือ

ธนาคาร ธกส.

ธนาคาร ธกส.